پروفایل پزشکان

دکتر منصور تیموری جراح و متخصص چشم 32249440
دکتر حسین علیمردانی جراح و متخصص چشم 32221312
دکتر مرتضی فیروزبخت جراح و متخصص چشم 32243659
دکتر اصغر هدایتی جراح و متخصص چشم 36533928
دکتر حسن ضرغام جراح و متخصص چشم 34487809
دکتر حسین متولی جراح و متخصص چشم 32222850
دکتر ابوالحسن ملک فر جراح و متخصص چشم 34434666-34471193
دکتر فاطمه حق بین جراح و متخصص چشم 32246424-32224545
دکتر مهدی مختاری فرد جراح و متخصص چشم 02165227279
دکتر علیرضا ابراهیمی جراح و متخصص چشم 34470536
دکتر رامین امینی جراح و فوق تخصص قرنیه 34449080
دکتر محمد مهدی نورانی جراح و فوق تخصص قرنیه 32248108
دکتر مرجان ایمانی فولادی جراح و فوق تخصص شبکه 34489091
دکتر عبدالخالق دریس جراح و فوق تخصص قرنیه 34207090-32203626
دکتر عباسعلی رفعتی جراح و متخصص چشم 36505816-36548625
.دکتر امیرحسین کربلایی آقا شیرازی متخصص بیهوشی 34489091
دکتر الهیار شادمهری متخصص بیهوشی 34489091
دکتر نصرت اله شاه محمدی جراح ومتخصص چشم 32267844
دکتر مهرداد شفیعیان جراح و متخصص چشم 021-44078751
دکتر امیر شمس جراح و متخصص چشم 32244755